Villkor

 1. Tillämpning                   

Dessa Användarvillkor gäller för tjänster som tillhandahålls av Byggnadsmiljö i Norr AB, org.nr 559070-8540 via webbplatsen www.homeplan.se (”HOMEPLAN”).

 

Villkoren gäller för alla Användare som registrerar ett konto på webbplatsen.

 

 1. Definitioner

”Användare”- Avser fysisk person som registrerar ett HOMEPLAN- konto.

 

”Licens” – Avser rättigheten att använda och få åtkomst till Tjänsten HOMEPLAN.

 

”Konto”- Avser Kundens inloggning på www.homeplan.se,  varifrån Kunden har möjlighet att nyttja HOMEPLAN.

 

 

 1. Avtalsbundenhet

All användning av HOMEPLAN:s tjänster är villkorad att du som Användare accepterar dessa Användarvillkor, vilket du också bekräftar när du skapar ett användarkonto.

 

Du kan närsomhelst sluta använda tjänsten och avregistrera ditt konto. Dessa villkor gäller så länge du som Användare har ett aktivt konto på HOMEPLAN.

 

 1. Användning av tjänsten

Som Användare ansvarar du för all användning av Tjänsten och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Det är ej tillåtet att överlåta eller låta någon annan använda ditt konto.

 

Genom att acceptera dessa villkor garanterar du att du inte kommer använda tjänsten för ändamål som strider mot gällande lagstiftning, myndighetsföreskrift eller som på annat sätt kan medföra skada eller olägenhet för HOMEPLAN eller tredjeman.

 

 1. Tjänsten

HOMEPLAN, är ett digitalt verktyg som hjälper husägare med underhållsplanering genom att synliggöra kommande kostnader och ge information om när olika åtgärder bör planeras in. HOMEPLAN fungerar också som en digital huspärm, en plats där du som husägare kan samla och förvara viktiga dokument.

 

HOMEPLAN kan också komma att erbjuda samordnade upphandlingar där Användare får möjlighet att ta del av riktade erbjudanden om olika hushållsnäratjänster.

 

Detta förutsätter dock att du som Användare först har lämnat ditt samtycke till att HOMEPLAN använder och förmedlar den information om din/dina fastighet/-er som du har laddat upp i Tjänsten.

 

 1. Priser och betalningsvillkor

Licens

Pris år 1

Förnyelse

HOMEPLAN Bas

*Gratis

-

HOMEPLAN Premium

1499 kr

499 kr

 

HOMEPLAN Bas är en kostnadsfri version av programmet.

 

HOMEPLAN Premium ger användaren tillgång till samtliga funktioner i programmet, vilket utöver basfunktionerna även inkluderar:

 

Betalning görs årsvis i förskott med kreditkort via PayPal.

 

 1. Lagring av information

All information som du som Användare laddar upp i HOMEPLAN lagras i i datacenter, placerade i Sverige med redundant el, backup och uppkoppling. Daglig backup till extern serverhall. Datacenterleverantör ansvara drift av serverhall och skalskydd samt backuper, Norrlands IT för underhåll av programvara och backuprevidering samt av uppdateringar.

 

 

 1. Tjänstens tillgänglighet

HOMEPLAN avser att hålla tjänsten tillgänglig alla dagar om året men förbehåller sig rätten att vid underhåll eller uppdateringar stänga ned hela eller delar av tjänsten.

 

HOMEPLAN garanterar inte att användningen av tjänsten kommer vara oavbruten eller fri från fel.

 

HOMEPLAN ansvarar därmed inte för eventuella tekniska fel, oavsett felens orsak, eller andra störningar i tjänstens tillgänglighet som orsakas av till exempel bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller i samband med uppdateringar och underhåll.

 

 1. Vidareutveckling

HOMEPLAN planerar att kontinuerligt vidareutveckla, uppdatera och förbättra Tjänsten. All vidareutveckling ingår som en del av Tjänsten och Användares nyttjande av utvecklad funktionalitet sker i enlighet med villkoren i dessa Användarvillkor såvida inte HOMEPLAN informerar om att utvecklad- och/eller ny funktionalitet kräver särskilda villkor.

 

 1. Ansvarsbegränsningar

HOMEPLAN har för avsikt att all information på webbplatsen ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt.

 

Användaren ansvarar själv för att föra in information om huset och genomförda renoveringar samt att informationen som skrivs in i Tjänsten är korrekt. Det är Användarens egen information som ligger till grund för hela underhållsplaneringen.

 

Användaren är införstådd med att alla kostnadsberäkningar som lämnas i Tjänsten enbart är att betrakta som en generell fingervisning. Beloppen baseras på standardiserade schablonberäkningar och stora avvikelser kan därför förekomma, bland annat beroende på husets förutsättningar, val av material och hantverkare. HOMEPLAN lämnar inga garantier avseende beräkningarnas korrekthet och ansvarar under inga omständigheter för eventuella avvikelser mellan beräknad och faktisk kostnad för en viss åtgärd.

 

Vidare förutsätter HOMEPLANS underhållsplan och kostnadsberäkningar att huset, eventuella om och tillbyggnationer samt tidigare renoveringar har gjorts i enlighet med vid var tid gällande byggnorm.

 

 1. Sekretess

Användare ansvarar för att skydda känslig information, såsom inloggningsuppgifter och lösenord, som är kopplade till Tjänsten. Användare åtar sig att omgående meddela HOMEPLAN om varje möjligt missbruk av Tjänsten och vid varje form av säkerhetsbrott gällande Tjänsten.

 1. Immateriella rättigheter

HOMEPLAN äger samtliga rättigheter, inklusive varumärke, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till tjänsten. Det är inte tillåtet att som Användare av tjänsten kopiera, modifiera, distribuera eller på annat sätt sprida information och innehåll från tjänsten till allmänheten via internet eller på annat sätt.

 

 1. Hantering av personuppgifter

När du registrerar dig som användare hos HOMEPLAN förser du oss med vissa personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska tillhandahålla tjänsten. Genom att registrera ett användarkonto godkänner du att vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

Möjlighet att radera användare och inmatade uppgifter förutom affärstransaktioner då de behövs för bokföring finns. Det går ta personuppgifter ur system. System spar användarnamn, e-postadress, fastighetsbeteckning, betalningsunderlag.

 

 

 

 1. Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. HOMEPLAN använder cookies för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och för att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.

 

När du besöker HOMEPLAN:s webbplats godkänner du användandet av cookies. De flesta webbläsare går dock att konfigurera så att du helt kan blockera användningen av cookies. Detta kan dock påverka webbplatsens funktionalitet.

 

 1. Klagomål och synpunkter

Vi strävar efter att ha så nöjda kunder som möjligt och är därför angelägna om att få veta om du som Användare är missnöjd eller har synpunkter på tjänsten. Hjälp oss att bli bättre genom att skicka dina synpunkter till oss per e-mail: info@homeplan.se.

 

 1. Giltighetstid och uppsägning

HOMEPLAN:s betaltjänster löper årsvis med en uppsägningstid om 1 månad. Uppsägning ska ske direkt i Tjänsten eller skriftligen via e-mail till HOMEPLAN för att vara giltig.

Uppsägning innebär att förlängning av avtalet inte kommer till stånd. Eventuella förskottsbetalningar återbetalas ej. Avtalets upphörande innebär även att den information som Användaren laddat upp i tjänsten raderas permanent.

HOMEPLAN äger rätten att häva detta avtal med omedelbar verkan om en Användare bryter mot dessa villkor eller på annat sätt missbrukar Tjänsten och inte vidtar rättelse trots uppmaning därom.

 1. Ändringar och tillägg

 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av oss.

 

Aktuella villkor finns publicerade på webbplatsen och du som Användare ansvarar för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

 

 1. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.